Заповед № 131 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сграда на ул.„Бригадир” № 2

З А П О В Е Д № 131
гр.Годеч 14.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 108/26.02.2019 г. и Протокол от 14.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 129/14.03.2019 г. 

           ОПРЕДЕЛЯМ ЕООД „РАВИК Д” с ЕИК 201076871 ... спечелило търга за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул.„Бригадир” №2   ...

Вижте ТУК:

===============================