Заповед № 227 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема

З А П О В Е Д   № 227
гр.Годеч 10.06.2019г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № 190/13.05.2019 г. и Протокол от 30.05.2019г. на комисия, назначена с моя заповед № 215/30.05.2019г. 

             ОПРЕДЕЛЯМ „РЕНИ ТОДОРОВА 1” ЕООД с ЕИК 200919361, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Люляк” № 15, представлявано от Рени Тодорова Сотирова в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”,  ...

Вижте ТУК:

===================================