Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр.Годеч, в УПИ I, с площ от 28.00 кв.м

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 240/24.06.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр.Годеч, община Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, със следните условия:

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за- търговска дейност
  2. Начална тръжна цена за обекта – 84.00 /осемдесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.,
  4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 10.07.2019 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    25.06.2019 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 10.07.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: 11.07.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
  ======================================================