Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ V -151, целият с площ от 3110 кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбоище

 О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на  Решения № 43/30.04.2019 г. и № 61/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 320/21.08.2019г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

                        О Б Я В Я В А М:
    Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V -151, целият с площ от 3110 /три хиляди сто и десет/ кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбоище, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия: 
• Условия на търга:  
1. Начална тръжна цена за имота – 15 550 /петнадесет хиляди петстотин и петдесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 61/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч.
2. Стъпка за наддаване – 100.00 /сто/ лева.
3. Депозит за участие в търга – 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 16.09.2019 г.
4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 16.09.2019 г. включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 21.08.2019 г.
7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 16.09.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 17.09.2019 г. от 11.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .