Заповед №346 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен, находящ се в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 299/02.08.2019 г. и Протокол от 22.08.2019г. на комисия, назначена със заповед № 322/22.08.2019г. 
     ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ТЕДИ-САШКА ИВАНОВА” с ЕИК 131242198, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „ Г. С. Раковски ” бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 5, представлявано от Сашка Милчова Иванова в качеството на физическо лице-търговец, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 /двадесет и един/ кв.м, за търговия.

Заповед №346 - Вижте ТУК:

=============================================================================