Обява за Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 1 на Младежки дом гр.Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

   В изпълнение на  Заповед № 381/20.09.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А :
   Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-публична общинска собственост, представляващ помещение №1 /едно/ за търговия, по приложеното разпределение на Младежки дом гр.Годеч, кв.132а, с площ от 7.85 кв.м със следните условия:
• Срок на договора – 5 години  /от датата на сключване на договора/
• Условия на търга:
1. Помещението се отдава за търговия
2. Начална тръжна цена за обекта 23.55 /двадесет и три лева и петдесет и пет стотинки / лева месечно без включен ДДС.
3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4.  Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 09.10.2019 г.
5.  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6.  Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е   20.09.2019 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 09.10.2019г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: 10.10.2019 г. от 10.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.
===============================================