Заповед №133/25.03.2021год. - за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - частна общинска собственост -- 26032021

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 23, ал. 1, ал. 4 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решения  с № 85 от Протокол № 7/24.09.2020 г. и № 27 от Протокол № 2/25.02.2021 г. на Общински съвет-Годеч
Н А Р Е Ж Д А М :
   Да се отдадат под наем общински нежилищни имоти-частна общинска собственост, представляващи: едноетажна масивна стоманобетонна сграда-Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със ЗП от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда-Посетителски център със ЗП от 110 кв.м, находящи се в УПИ I-за обществено обслужване, от кв. 44 по действащия план на гр. Годеч.

Вижте заповед №133 ТУК:
===========================================