Заповед № 161 за откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 5 в сградата на Младежки дом

З А П О В Е Д  № 161
гр. Годеч 20.04.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост и  чл. 17, ал. 1, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 24 от Протокол № 2 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Годеч

      Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост представляващ помещение № 5 с площ от 5.70 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч ...

Вижте заповед №161 ТУК:
====================================