З А П О В Е Д № 558 - относно продажба на недвижим имот, УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № 558
гр. Годеч, 29.12.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 97, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с издадени от мен  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Заповед № 540/10.12.2021 г.; Протокол  от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г. и заявление с вх. № 69-00-326/14.12.2021 г. от Румен Руменов Георгиев – Управител на „Румакс М” ЕООД
Н А Р Е Ж Д А М:
           I.  Обявявам „РУМАКС 63” ЕООД  с ЕИК *********** със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област  Софийска,  ул*************, представлявано от Румен Георгиев Станоев в качеството му на управител, за спечелил служебно търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувач/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 73 500 /седемдесет и три хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.
2. Купувачът да внесе сума в размер на 88 200 /осемдесет и осем хиляди и двеста лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 1911.00 /хиляда деветстотин и единадесет лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
          ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 
          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга
          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================