Заповед №РД-173 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч

Заповед №РД-173 -- ЕТ „ПАРКС – Кирилка Стоичкова”

================================