Заповед №РД-217 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ -- 17062022

З А П О В Е Д  № РД-217
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД -166/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-196/02.06.2022 г
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „ВАЛДОР – СТОЯН БОГДАНОВ” ЕООД, ... ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда/ритуална зала/, с площ от 27.00 кв.м., находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия и услуги.

Вижте заповед №РД-217 -- ТУК:
=========================================