О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 36 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № РД-205/06.06.2022 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., целият с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1.   Начална тръжна цена за имота – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
2.   Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
3.   Депозит за участие в търга – 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 13.07.2022 г.
4.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5.  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6.   Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
7.   Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9.   Дата, час и място за провеждане на търга: на 14.07.2022 г., от 12:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
=================================================