ЗАПОВЕД № РД-28 -- относно определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 7, с площ от 20.00 кв.м, находящо се в УПИ I ; кв. 138 на гр. Годеч - за търговия, услуги, офис.

З А П О В Е Д  № РД-28
гр. Годеч 25.01.2023 г.

                       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-447/09.12.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 18.01.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед №РД-18/18.01.2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  Иванка Сотирова Здравкова, ...    ...   ...   ...    за спечелила търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, ... ... ...

Вижте Заповед № РД-28/25.01.2023 -- ТУК:
====================================================