ЗАПОВЕД № РД-190 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ помещение № 3, с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м, находящо се в масивна сграда-Младежки дом

З А П О В Е Д № РД-190
гр. Годеч 16.05.2023 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-129/03.04.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост и Протокол от 05.05.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-176/05.05.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

 І. Определям  „М Бюти Фешън” ЕООД, с ЕИК *********** - с адрес на управление: ******, Община *****, ПК ******, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ  помещение № 3, ... ... ...
... ... ...

Вижте заповед № РД-190 -- ТУК:

========================================================