Заповед № РД-316/15.08.2023 -- за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински имот: помещение № 1, помещение № 2 и помещение № 4, находящи се в едноетажна сграда - автогара със ЗП от 186 кв. м.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-316
гр. Годеч, 15.08.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-258/27.06.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 11.08.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-305/03.08.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

   І. Определям Надежда Стефанова Павлова, с ЕГН ********, с постоянен адрес: *****, ул. „ *****” № ***, за спечелила търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещения, находящи се в едноетажна масивна сграда - автогара със ЗП от 186 кв. м, находяща се в УПИ /парцел/ I - за автогара, в кв. 35 по плана на гр. Годеч, обл. Софийска, а именно: помещение № 1 с площ от 16.80 кв. м, помещение № 2 с площ от 16.60 кв.м. и помещение № 4 с площ от 12.00 кв.м, за търговия, услуги, офис.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 218.50 лв. /двеста и осемнадесет лева и петдесет стотинки/, без включен ДДС или 262.20 лв. /двеста шестдесет и два лева и двадесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

   ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
   ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
   IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================