ЗАПОВЕД № РД-434 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 102, с площ от 17.16 кв.м, находящо се на I-ви етаж в сградата на бивша Поликлиника

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-434
гр. Годеч, 23.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-359/19.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 20.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-427/19.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І.     Определям „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-р Мариана Ламбева” ЕООД – ЕИК ****, с адрес на управление: гр. ****, ж.к. ****, бул. „****”, № *, ет. *, офис *, представлявано от д-р Мариана Иванова Ламбева, в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 102, с площ от 17.16 кв.м, находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебно заведение за извънболнична помощ.
   1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 76.48 лв. (седемдесет и шест лева четиридесет и осем стотинки), без включен ДДС или 91.78 лв. (деветдесет и един лева седемдесет и осем стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ.     Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.    Копие от настоящата заповед да се изпрати до участника в търга.
IV.    Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова - старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов -директор на Дирекция ТУЕП .


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение №83 по протокол №9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

=========================================================