Заповед № РД-450 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34 кв.м., находящо се в с. Шума

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-450
гр. Годеч, 02.11.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-363/20.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 25.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-437/25.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Определям „ЕНЦ ГЛОБАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: с. ****, п.к. ****, местност ****, община ****, област ****, представлявано от Добринка Евтимова Бояджиева в качеството си на Управител, чрез Евтим Христов Бояджиев, упълномощен представител с пълномощно с рег. № ***/***.2023 г. на Петя Димова, нотариус в район РС София с рег. № *** на Нотариалната камара – за спечелило търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, строено през 1992 г., находящо се в УПИ XIX – за обществено ползване, в кв. 1 по плана на с. Шума, община Годеч, обл. Софийска, за търговия, услуги, офис.
1.   Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2.   Месечната наемна цена е в размер на 44.00 лв. /четиридесет и четири лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и други.
3.   Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.   Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

==================================================