ЗАПОВЕД № РД-23/01.02.2024 -- oпределяne на спечелилия участник в търга за отдаване под наем на недвижим имот – терен /петно/ с площ от 10 кв.м, на ул. „Александър Стамболийски” -- 02022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД - 23
гр. Годеч, 01.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-497/18.12.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 18.01.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-12/18.01.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І.  Определям ЕТ „НИКИ – БОРИС ДИМИТРОВ – ВЕНЕТА ДИМИТРОВА” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. ***, Община ***, Софийска област, ул. „****.” № ****, представлявано от Венета Петрова Димитрова, за спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева и нула стотинки), без включен ДДС или 30.00 лв. (тридесет лева и нула стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

ІІ.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.  Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.  Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –Заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================