Заповеди за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - търг от 18.01.2018г.

Заповеди с номера 39 до 78, за сключване на договори, съгласно протокола от проведения на 18 януари 2018 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, както и протокола от проведения явен търг на 31.01.2018 г

Вижте заповедите ТУК: