Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. - относно проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2018 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 36 от 01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Георги Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД

и

Членове:

    • Емилия Николова – старши експерт в дирекция ТУЕП
    • Теодора Василева – старши счетоводител в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.  ...

Вижте ТУК: