Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Нива” и „изоставена нива" - 2018г.

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 237/21.06.2018 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №56/28.05.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Нива” и „изоставена нива”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
  2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв-/дка.
  3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
  4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:    Вижте ТУК:
  5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
  6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20 /двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 25.06.2018 г.
  8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 09.07.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга – на 10.07.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
  10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.

Вижте цялата обява ТУК:

==============================================================