Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.07.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №237/21.06.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, назначената комисия със Заповед №254/10.07.2018 г. в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
 Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
3. Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
4. Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „ниви” и „изоставени ниви”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вижте Протокола ТУК:

===========================================================