Протокол от проведения търг с явно наддаване за ниви от 24.07.2018

П Р О Т О К О Л

       Днес 24.07.2018 г. в 11.30 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 19.07.2018 г., комисия в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
.............................

Вижте Протокола ТУК:

==============================================