Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”

ОБЩИНА ГОДЕЧ
__________________________________________________________________

2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед 365/19.09.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 64 от Наредба №8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч  и във връзка с Решение №64/29.06.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Друг вид поземлен имот  без определено стопанско предназначение”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

  Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
  2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №64/29.06.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
  3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
  4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Землище

Поземлен имот   с идентификатор от АГКК

№ по предхо-

ден план   /КВС/

НТП от АГКК

Местност

К-я

Площ/дка

Цена лв./

дка

Начална тръжна цена за имота /лв./

Депо

зит

/лв./

1.

Бърля

07555.36.83

000825

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

57,539

10,00

575,39

86,31

2.

Бърля

07555.36.84

000826

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

15,623

10,00

156,23

23,43

3.

Бърля

07555.36.15

000829

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

516,206

10,00

5162,06

774,31

4.

Бърля

07555.36.36

000830

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

320,525

10,00

3205,25

480,79

5.

Бърля

07555.36.86

000833

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

104,618

10,00

1046,18

156,93

6.

Бърля

07555.36.88

000835

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

113,311

10,00

1133,11

169,97

7.

Бърля

07555.28.52

000860

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

3101,649

10,00

31016,49

4652,47

8.

Бърля

07555.36.7

000865

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

1259,889

10,00

12598,89

1889,83

9.

Бърля

07555.36.6

000867

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

340,538

10,00

3405,38

510,81

10.

Бърля

07555.31.10

000936

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

196,829

10,00

1968,29

295,24

  1. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/ и се внася в касата на Община Годеч.
  2. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20

/двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 20.09.2018 г.
  2. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 05.10.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
  3. Провеждане на търга – на 08.10.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
  4. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

 За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213,
 Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.

==========================================================================