Заповeди за сключване на договори със спечелилите участници в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

Заповеди за сключване на договори, с участници класирани на 1-ро място

Заповед № 395 - Георги П. Вацов
Заповед № 396 - Галина М. Владимирова
=======================================================