Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади - 10.2018г.

Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  • В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.
  • Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
  • Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
  • Краен срок за приемане на документи и внасяне на депозит е 8.11.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

    Характеристики на имотите и всички условия на търга:

Вижте ТУК:

================================================================