Заповеди за сключване на договори, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 1 година, на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

Заповеди с номера от 452 до 457

Вижте ТУК:

================================================