Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 година на зам.-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решение с №88/28.09.2018 г.  на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

 Срок на договора – стопанската 2018 /2019 година 

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:  

  1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.
  2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
  3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
  4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   /ВИЖТЕ ТУК/
  5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
  6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 07.01.2019 г.
  8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи е 24.01.2019 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга – на 25.01.2019 г. в 10:30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.
  10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1,
тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.
=========================================================================