Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

П Р О Т О К О Л 

     Днес, 25.01.2019 г. в 10,30 ч. в изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №28/25.01.2019 г.  в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Цветомира Сергиева-финансов контрольор
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделски земи/. ...

Вижте ТУК: