Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.02.2019год.

        Днес 08.02.2019 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на 25.01.2019 г. и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 05.02.2019 г., комисия в състав:

Вижте ТУК:

============================================