Протокол от дейността на комисия за проверка на спазване условията на чл.37и, ал.4 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд

П Р О Т О К О Л 

             Днес, 07.02.2019 г. в изпълнение на Заповед №42/04.02.2019 г. на Надя Сотирова -   зам.-кмет на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл.37и, ал.4 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд, назначената комисия в състав: 

Председател:
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в Дирекция „АОФСД“
и
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП”
Илиана Григорова – ст. експерт в дирекция „ТУЕП”

Вижте ТУК:

===================================================================