Заповeди за промяна на договори за наем на пасища, мери и ливади, на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с протокол от 07.02.2019 г.