Протокол на комисия за за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади по процедура по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

    Днес, 25.04.2019 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия,  назначена със заповед №117/28.02.2019 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
Членове:
Огнян Ненчев-юрист
Илиана Григорова-ст. експерт в дирекция ТУЕП
Георги Стефанов-ст. експерт в дирекция АОФСД
Вяра Валентинова Илиева-Борисова-специалист в дирекция СДОКМДТ

извърши окончателно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Вижте ТУК:

==========================================