Обява на Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване нива, изоставена нива и друг вид имот без определено стопанско предназначение -- 20012021

Вижте обявата ТУК:

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване нива, изоставена нива и друг вид имот без определено стопанско предназначение, останали свободни /ненаети/ след проведените търгове в изпълнение на Решения №67/28.08.2020 г. и  №94/15.10.2020 г. на Общински съвет-Годеч

за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2020 г.

         Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В обявения търг се допускат до участие лица, които поемат задължение да поддържат наетите имоти в добро земеделско и екологично състояние.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решения №67/28.08.2020 г. и №94/15.10.2020 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване - Вижте ТУК:
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 20.01.2021 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи е 02.02.2021 г.  до 16.30 ча са в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 03.02.2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”
======================================================