Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -

П Р О Т О К О Л
на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

     Днес, 15.01.2021 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед № 447/09.12.2020 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който да бъдат допуснати до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № 21/15.01.2021 в състав:
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове: 
1. Силвия Виденова- финансов контрольор в Община Годеч
2. инж. Ангел Ангелов-деректор на дирекция ТУЕП
3. Теодора Василева-старши експерт МДТ в дирекция СДОКМДТ в Община Годеч
4. Костадинка Ставрева-старши счетоводител в дирекция АОФСД

Вижте Протокола ТУК:
==================================================