Протокол на комисия за класиране на участници в търг от 03.02.2021 г. по чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ -- 08022021

      В изпълнение на Заповед №1/05.01.2021 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива, изоставена нива и друг вид имот без определено стопанско предназначение, съгласно чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед № 48/03.02.2021 в състав:
Вижте ТУК:

=================