ЗАПОВЕДИ за сключване на договори за наем със спечелили участници в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива, изоставена нива и друг вид имот без определено стопанск