ПРОТОКОЛ на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

     Днес, 02.11.2021 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № 382/01.10.2021 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед № 438/02.11.2021 в състав:
Председател:  
Огнян Ненчев - юрист и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП
3. Ани Аспарухова -  ст. експерт ПКВ в дирекция СДОКМДТ
4. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

     За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:
... ... ...
Вижте Протокола -- ТУК:
======================================