ПРОТОКОЛ от търг с явно наддаване между класираните участници предложили еднакви цени на тайния търг от 02.11.2021 г

П Р О Т О К О Л

         Днес, 15.11.2021 г. в 11.00 часа на основание чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед №453 от 15.11.2021 г., комисия в състав:

Председател:
Ина Ламбева – юрист  и
Членове:
1. Иванела Николова- финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова- ст. експерт в дирекция СДОКМДТ

проведе търг с явно наддаване между класираните участници от проведения търг на 02.11.2021 г.,  предложили еднакви най-високи цени за долуописаните осем имота:

Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК:
============================================