Заповеди за сключване договор с класирани на 2 място участници в Публичен търг с тайно наддаване, проведен на 05.01.2022г., за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, за собственици на пасищни селскостопански животни