Заповед за сключване договор с класиран на 2 място участник в Публичен търг с тайно наддаване, проведен на 05.01.2022г., за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, за собственици на пасищни селскостопански животни - 24012022

Заповед - Вера Александрова Бояджиева

===============================================================