ЗАПОВЕД № РД-78-21.02.2022 г. - за изменение на заповед РД-66/09.02.2022 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д
№ РД-78-21.02.2022 г.

за изменение на заповед РД-66/09.02.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършена справка в портала за електронни услуги КАИС към Агенцията по геодезия, картография и кадастър и установена промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039 в землището на с. Гинци, община Годеч/ от общинска собственост в частна собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

            I. Изменям моя заповед РД-66/09.02.2022 г., както следва:

       1.1. В т. 1. от заповед РД-66/09.02.2022 г. от таблицата с имотите предмет на търга, поради установена промяна на вида собственост от общинска собственост в частна собственост, се премахва поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039/, находящ се в землището на с. Гинци, община Годеч, НТП-ливада, 9 к-я, местност „Кумичина дупка“, с площ 8,541 дка.
       
 II.  Всички останали точки от заповед РД-66/09.02.2022 г. не се изменят.

III. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

IV. Възлагам изпълнението на заповедта на инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП за отразяване на промяната в съответните регистри.
 
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

===============================================