ПРОТОКОЛ на комисия назначена със Заповед № РД-60/31.01.2022 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

      Днес 10.03.2022 година в изпълнение на Заповед № РД-60/31.01.2022 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 

инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
Членове:
1. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-02/04.01.2022 г.
        Извърши проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ...
...   ...   ...
Вижте Протокола -- ТУК:
Вижте Допълнение към Протокола -- ТУК:

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
ВижтеПриложение 2 -- ТУК:
Вижте Приложение 3 -- ТУК:
Вижте Приложение 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
==============================================