ПРОТОКОЛ от провеждане на търг с явно наддаване на 02.03.2023 година

извадка от Протокол:
      Днес, 02.03.2023г. в 11.00 часа на основание чл.77, ал.4 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед№РД – 69 от 02.03.2023г., комисия в състав:
Председател:
Инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП
и Членове:
1.Ани Аспарухова – старши експерт в дирекция СДОКМДТ
2.Милена Димитрова – специалист в дирекция СДОКМДТ
... ... ... 
     В обявеният ден и час за провеждане на търга с явно наддаване, а именно 02.03.2023 г. от 11.00 ч. в малката заседателна зала в сградата на Община Годеч не се яви нито един от двамата участници – Любомир Красимиров Станимиров и Симеон Иванов Владимиров.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 77, ал. 4 от Наредба№8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, комисията реши: предлага да се сключи договор с участника класиран на второ място - Кристина Красимирова Станимирова, предложила крайна цена за имота - 29,21 лв.

Вижте Протокола ТУК:

===================================