Заповеди за сключване на договори с участници, класирани на второ място, в проведения на 16 февруари 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти -- 14032023

      След като ми бе представен протокол на комисия ... ... ...  и във връзка с регистрирано заявление за отказ на участник, класиран на първо място ... ... ...
Н А Р Е Ж Д А М:
           Да се сключи договор за отдаване под наем
на поземлени имоти - общинска собственост, ... ... ...  с участника, класиран на второ място    ...   ...   ...

Вижте заповед № РД-97 - Кристина Красимирова 
Вижте заповед № РД-98 - АГРО СЕРВИЗ 2015 ЕООД

===================================================