ЗАПОВЕД № РД-141 -- за сключване на договор за отдаване под наем на земеделска земя с ползвател на масиви -- 07042023

З А П О В Е Д  № РД-141
гр. Годеч, 07.04.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 3, т. 4 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, заповед № ПО-09-6178-3 от 22.12.2022 г. на директора на Областна дирекция ,,Земеделие” - София област, заповед № 477 от 18.11.2019 г. на кмета на Община Годеч и във връзка с подадено заявление от г-н Александър Пламенов Консулов с вх. № 94-А-48 от 15.03.2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
     Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя с ползвателя на масиви, съгласно заповед № ПО-09-6178-3 от 22.12.2022 г. на директора на Областна дирекция ,,Земеделие” - София област в землището на с. Разбоище, община Годеч - Александър Пламенов Консулов ...
... ... ...

Вижте заповед № РД-141 -- ТУК:
================================