ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

П Р О Т О К О Л
на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

      Днес, 19.09.2023 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед №РД-318/15.08.2023 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична общинска собсвеност в община Годеч, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед № 358/19.09.2023 в състав:

Председател:
Ина Тодорова Ламбева - юрист, външен консултанат на Община Годеч, съгласно договор №Д-03/05.01.2023 г.
и Членове:
1. инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП
2. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП

проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична общинска собсвеност в община Годеч, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

      За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:
1. Лиляна Василева Георгиева, вх. № 94-Л-71/15.09.2023 г. в 10,28 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
2. Вера Александрова Бояджиева, вх. № 94-В-187/15.09.23 г. в 14,08 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
3. Кристина Николаева Симеонова, вх. № 94-К-93/18.09.2023 г. в 12,43 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
4. Димитър Николов Иванов, вх. № 94-Д-163/18.09.2023 г. в 15,54 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.

      Комисията пристъпи към класиране на участниците, съгласно предложените оферти по отношение на всеки един поземлен имот, като договор за наем следва да бъде сключен с участника, класиран на първо място за съответния имот, както следва:  -- Вижте ТУК:

Изтеглете Протокола от ТУК:
===============================================