ЗАПОВЕД № РД-412 -- предсрочно прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-412
гр. Годеч, 16.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г., Решение на Общински съвет – Годеч № 83 от 31.08.2023 г. и във връзка със заявление от наемателя г-н Христо Стоянов Стоянов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Х-47 от 09.10.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.      Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г. сключен между Община Годеч и г-н Христо Стоянов Стоянов, считано от 09.11.2023 г.
II.     Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” в Община Годеч да преизчисли дължимия годишен наем към датата на прекратяване на гореописания договор, да отрази сумата и прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да уведоми наемателя за издаването на настоящата заповед.
III.   Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.   Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 от 31.08.2023 г.
=====================================