ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние - съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  www.godech.bg

      В изпълнение на Заповед №РД-451/02.11.2023 година на Надя Сотирова- Вр.ИД кмет на Община Годеч /съгласно Решение №83 от 31.08.2023г. на Общински съвет-Годеч/ и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

за срок от 1 /една/ стопанска година /стопанската 2023/2024 година/

Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1.   В обявения търг се допускат както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.   Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
3.   Стъпка за наддаване на имот 1,00 лв. /един лев/. Крайната предложена цена се формира като сбор от началната цена на имота /кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4.   Характеристика и описание на имотите предмет на търга с идентификатор от АГКК, землище, НТП, местност, категория, площ, начална цена и депозит: съгласно приложение №1 неразделна част от заповед №РД-451/02.11.2023 година - 40 страници.
Списъкът с имотите е публикуван на официалната интернет-страница на Община Годеч https://www.godech.bg/
5.   Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно колона №10 от таблицата с имотите.
6.   Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7.   Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 17.11.2023 г.
8.   Краен срок за внасяне на депозита и за подаване на документите за участие в търга: до 16,30 ч на 30.11.2023 г.
9.  Провеждане на търга: 01.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
10.  На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на заповедта дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта за класирането му за участник, спечелил публичния търг, внесеният депозит се задържа, а зам. -кметът на Община Годеч може да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт-инж. Ангел Ангелов-Директор на Дирекция ТУЕП.

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
========================================