ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37 и, ал. 14 от ЗСПЗЗ -- 08122023

Днес, 01.12.2023 г. в 11,00 ч. ... ... ...
Koмисията, назначена със Заповед № РД-476/01.12.2023 г. в състав:
Председател:  Ина Ламбева- юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-03/05.01.2023г.
Членове:  1. Александра Петрова- мл. Експерт в дирекция ТУЕП
                2. Валентина Георгиева- специалист в дирекция ТУЕП
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти – общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на собственици на селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние за 2023/2024 стопанска година.
    След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че участниците са подали всички изискуеми документи от условията на търга, съгласно утвърдената тръжна документация, комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното подаване.
... ... ...
     На основание чл. 89 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, комисията предаде протокола на г-жа Надя Сотирова – Заместник кмет на Община Годеч на 08.12.2023г.

Вижте Протокола ТУК:

     Днес, 11.12.2023 г., на основание чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс, комисията установи допусната явна фактическа грешка на местата на класираните кандидати за Поземлен имот с идентификатор 14903.56.16

Вижте Протокола за поправка ТУК:

============================================